Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup dárkových poukazů v internetovém obchodě na adrese www.hradistesemin.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je Libor Maleček IČ: 49350919, se sídlem Janského 2372/87, 155 00 Praha 5 Plzeň, zapsaný v živnostenském rejstříku.

 1. Vymezení pojmů

Poskytovatel je Libor Maleček., který provozuje Hradiště Semín – Keltské opidum na adrese Troskovice 72, 512 63 Troskovice.

Objednatel je osoba, která si objedná dárkový poukaz. Objednatel je buď spotřebitel (Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.) nebo podnikatel (Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.).

Příjemce je ten, kdo je konečným příjemcem dárkového poukazu, který chce pro sebe využít pro čerpání služeb u poskytovatele. Je jím tedy buďto přímo objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Službou jsou veškeré služby nabízené Poskytovatelem v internetovém obchodě.

Dárkovým poukazem je listina prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce využít službu poskytovanou poskytovatelem v rozsahu uvedeném na dárkovém poukazu za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;

 1. Uzavření smlouvy

Objednatel objednává u poskytovatele dárkové poukazy, které jsou uvedeny, spolu s podrobným popisem, na internetových stránkách www.hradistesemin.cz, a to prostřednictvím aplikace, která objednateli umožní vybrat druh, množství a cenu dárkového poukazu, způsob dodání, způsob platby a dále která umožní objednateli vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce a označené jako povinné.

Proces objednávky je ukončen vygenerováním formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany objednatele. Před potvrzením objednávky má objednatel možnost zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které v objednávce uvedl.

Potvrzením objednávky objednatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje je pro sebe za závazné a dále, že souhlasí s uzavřením smlouvy tímto způsobem (tj. prostřednictvím prostředků komunikace na dálku).

Objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele objednateli s jeho objednávkou (tj. potvrzením objednávky ze strany poskytovatele).

Od okamžiku uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Uplatní-li příjemce dárkový poukaz u poskytovatele, má se za to, že příjemce s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smluvního vztahu je

 1. závazek poskytovatele dodat objednateli či jím určené osobě dárkový poukaz na služby nabízené poskytovatelem a následně na základě takového poukazu příjemci poskytnou sjednané služby;
 2. závazek objednatele zaplatit za dárkový poukaz sjednanou cenu a dárkový poukaz za stanovených podmínek převzít a využít.

Poskytovatel doručí dárkový poukaz objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána po zaplacení celé ceny, a to dle volby objednatele uvedené v objednávce

 1. na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo
 2. na poštovní doručovací adresu uvedenou v objednávce nebo
 3. bude poukaz uložen k osobnímu odběru v provozovně poskytovatele na adrese Keltské opidum – Hradiště Semín, Troskovice 72, 512 63 Troskovice

Náklady na dodání poukazu hradí objednatel v plné výši tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě.

Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele dodat určitou službu na základě předložení dárkového poukazu (dále jen „doba platnosti“), je uvedena na dárkovém poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu ztrácí objednatel i příjemce nárok na poskytnutí služby , a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny. Závazky poskytovatele vůči objednateli a příjemci uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají.

Oprávnění využít službu nebo odebrat zboží na základě dárkového poukazu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící dárkový poukaz je povinna informovat nového oprávněného (příjemce) o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

 1. Čerpání služeb dle poukazu

Příjemce je oprávněn využít dárkový poukaz na služby na adrese Troskovice 72, 512 63, a to v aktuální provozní době uvedené na stránkách poskytovatele www.hradistesemin.cz. Rezervaci termínu a místa využití dárkového poukazu, tj. čerpání služby, učiní příjemce služby u poskytovatele osobně (v recepci Keltského opida – Hradiště Semín,  na adrese Troskovice 72, 512 63 Troskovice.), telefonicky na čísle 724 140 000, nebo emailem na adrese info@hradistesemin.cz, vždy nejméně 15 dní dopředu. Rezervace se stává závaznou jejím přímým, e-mailovým nebo telefonickým potvrzením ze strany poskytovatele.

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci vybrané služby nejpozději 7 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti poukazu termín nový. Pokud je rezervace zrušena později, anebo se příjemce služby ve stanovený termín vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu s tím, že je však povinen uhradit náklady vynaložené poskytovatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby ze závažných provozních důvodů nejpozději 1 den před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si službu rezervovat v rámci platnosti dárkového poukazu, bude mu poskytovatelem doba platnosti dárkového poukazu prodloužena o 4 týdny.

Při čerpání služeb objednatelem nebo příjemcem na základě dárkového poukazu jsou tyto osoby povinny seznámit se s provozním řádem poskytovatele a veškerá pravidla a omezení v těchto dokumentech uvedená, dodržovat.

Směna dárkového poukazu za protihodnotu ve formě peněz není možná.

 1. Cena a platební podmínky

Cena dárkového poukazu je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele. Cena jednotlivých služeb, které lze na základě dárkového poukazu čerpat, se řídí ceníkem poskytovatele služeb.

Informace o cenách uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení.

Cena za dárkový poukaz může být objednatelem uhrazena pouze v hotovosti nebo převodem z účtu. Objednatel je povinen cenu za dárkový poukaz zaplatit v momentě předání poukazu při jeho převzetí v provozovně poskytovatele nebo při jeho doručení na dobírku, jinak do 14 kalendářních dnů po potvrzení objednávky, je-li cena placena převodem z účtu. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí objednatel veškeré bankovní poplatky tak, aby poskytovateli byla sjednaná cena připsána na jeho účet v plné výši.

V případě dodání dárkového poukazu na dobírku je objednatel povinen hradit také náklady s dodáním spojené, jak jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele.

V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Společně s dárkovým poukazem předá/zašle poskytovatel objednateli i originál daňového dokladu.

 1. Záruka, vady zboží, reklamace

Poskytovatel je povinen objednateli či příjemci dodat dárkový poukaz, poskytnout služby v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Jakékoliv nedostatky či vady dárkového poukazu, poskytované služby na základě poukazu, je objednatel nebo příjemce služby povinen neprodleně oznámit poskytovateli, a to písemně na adresu:

Libor Maleček

Hradiště Semín – Keltské opidum

Troskovice 72

512 63 Troskovice

eventuálně telefonicky na číslo +420 724 140 000

nebo e-mailem na adresu info@hradistesemin.cz

Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má poukaz nebo služba (dále pod společným označením „věc“) při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou způsobil poskytovatel porušením své povinnosti. Projeví-li se vada do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo

 1. na přiměřenou slevu z ceny, nebo
 2. odstoupit od smlouvy.

Objednatel sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu poskytovatele.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu poskytovatele.

Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu. V případě, že je objednatelem spotřebitel, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

Neoznámí-li objednatel poskytovateli vadu věci včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.

Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Poskytovatel neposkytuje na dodávané dárkové poukazy ani služby záruku za jakost.

 1. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností objednatele anebo třetí osoby, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. Dále je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu splnění závazku dle smlouvy znemožní vnější okolnosti, které nastaly nezávisle na jeho vůli a pro které po něm nelze splnění závazku spravedlivě požadovat.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností poskytovatele. Odstoupení se provádí písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k porušení došlo. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby a s poskytováním služby již bylo započato, je odstupující povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny poskytované služby.

Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dní od převzetí dárkového poukazu, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon) a pokud ještě nebyly dle dárkového poukazu objednatelem nebo příjemcem čerpány služby. Takové odstoupení od smlouvy je možné učinit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce s tím, že odstoupení musí objednatel odeslat poskytovateli nejpozději do 14. dnů od převzetí dárkového poukazu. V zájmu jistoty obou smluvních stran je doporučováno učinit odstoupení v písemné formě na adresu:

Libor Maleček

Hradiště Semín – Keltské opidum

Troskovice 72

512 63 Troskovice

nebo e-mailem na adresu info@hradistesemin.cz

Náklady na vrácení dárkového poukazu v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., nese odstupující objednatel.

 1. Bezpečnost dat a shromažďování osobních údajů

Osobní údaje Objednatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje potřebné pro komunikaci s Objednatelem budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy, rezervace služeb nebo jejích změn a pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému.

Objednatel tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa, mohou být použity k výše uvedenému účelu.

V případě, kdy je příjemcem osoba odlišná od Objednatele, prohlašuje Objednatel, že má předchozí souhlas této osoby. Osobní údaje třetí osoby mohou být použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Objednatele s použitím těchto údajů o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod.

Poskytovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

 1. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u přepravců zboží.

Pro smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem jsou rozhodné podmínky zveřejněné poskytovatelem na internetových stránkách www.hradistesemin.cz v den odeslání vyplněné objednávky objednatelem.

Odesláním elektronické objednávky objednatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného dárkového poukazu platnou v den odeslání objednávky, a to včetně ceny nákladů na doručení.

S návštěvou internetových stránek eshop.purkmistr.cz a s odesláním objednávky nejsou pro objednatele spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.

Smlouva uzavřená mezi objednatelem a poskytovatelem je archivována poskytovatelem na jeho náklady a je přístupná oběma smluvním stranám na základě předchozí písemné žádosti v sídle poskytovatele, na adrese Troskovice 72, 512 63 Troskovice

 

Případné stížnosti mohou objednatelé či příjemci zaslat poskytovateli na adresu:

Libor Maleček

Hradiště Semín – Keltské opidum

Troskovice 72

512 63 Troskovice

nebo e-mailem na adresu info@hradistesemin.cz

Poskytovatel je povinen pokusit se o vyřešení doručené stížnosti mimosoudně.

 

Tyto podmínky jsou platné ode dne 1.12.2021.

Hradiště Semín – Keltské opidum – Libor Maleček

Děkujeme za Vaší důvěru!