Všeobené obchodní podmínky

I. Výklad pojmů

1)  Pro ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek platí následující výklad pojmů:

 1.   Výklad pojmů

     a) Prodejce: Libor Maleček, IČ: 49350919, se sídlem: Praha – Stodůlky, Janského 2372, PSČ 155 00.

     b) Zákazník/Klient: fyzická nebo právnická osoba, se kterou Prodejce uzavírá smlouvu.

     c) Všeobecné obchodní podmínky: všeobecné obchodní podmínky Prodejce.

    d) Akce: veřejná nebo soukromá událost, během které se koná kulturní, sportovní nebo jiný volnočasový program.

    e) Smlouva: smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem o dodání vstupenek

    f) Strany: Prodejce a Zákazník.

    g) Číslo rezervace / Číslo objednávky: číslo spojené se Zákazníkem /.

    h) Vstupenka: vstupenka opravňující ke vstupu na Akci.

    i) Webová stránka: www.hradistesemin.cz.

   2) Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy uzavřené mezi smluvními Stranami.

  3) Stejně tak pro tuto smlouvu platí Všeobecné obchodní podmínky pořadatele a Všeobecné obchodní podmínky Majitele místa konání akce. Použitím Vstupenek souhlasí Zákazník se Všeobecnými obchodními podmínkami Prodejce, Pořadatele a Majitele místa konání akce tak, jak jsou uvedeny na jejich vlastních webových stránkách.

  4) V případě nesrovnalostí mezi Všeobecnými obchodními podmínkami Prodejce, Pořadatele a Majitele místa konání akce, jsou rozhodující Všeobecné obchodní podmínky Prodejce.

  5) Kopie Všeobecných obchodních podmínek Prodejce, Pořadatele a Majitele místa konání akce jsou k dispozici na písemné vyžádání od Prodejce, Pořadatele a Majitele místa konání akce. Budou zaslány na základě požadavku Zákazníka.

   II. Informace, speciální požadavky, slevy a poplatky

   1) Veškeré informace o Akcích a dostupnosti Vstupenek poskytované Prodejcem Zákazníkům, jsou nezávazné a bez jakékoliv možnosti jejich garantování.

   2) Má-li Zákazník speciální požadavky vztahující se k jeho rezervaci Vstupenek, může jej vznést pouze telefonicky nebo e-mailem (Speciální místa k sezení, např. pro vozíčkáře, ZTP nebo osoby s vodícími psy ).

   III. Způsoby platby

   1) Cenu Vstupenky nebo Dárkového poukazu je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu ComGate, provozovanou společností ComGate Payments, a.s. či převodem na účet Prodejce na základě on-line objednávky.

   2) V případě platby kartou on-line je nutné učinit platbu ihned, nebo nejpozději do 1 hodiny od vytvoření objednávky v on-line objednávacím systému, platba probíhá na základě přesměrování na platební bránu. Po uskutečnění platby se objednávka stává závaznou. Po uskutečnění platby obdrží Zákazník e-mail s potvrzením úhrady produktu a dále Vstupenku v elektronické podobě.

   3) V případě platby bankovním převodem se určuje splatnost vytvořené objednávky ve lhůtě 2 pracovní dny. Po připsání částky na účet Prodejce se objednávka stává závaznou. Po připsání platby na účet Prodejce, obdrží Zákazník e-mail s potvrzením úhrady produktu a dále Vstupenku v elektronické podobě. Při platbě předem převodem na účet se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

   4) Neobdrží-li Prodejce autorizaci platby od Zákazníka, bude Zákazník informován o neúspěchu transakce a neuzavření Smlouvy. Nepodaří-li se zajistit doručení takové informace Zákazníkovi, nevznikají mu tím žádná práva.

   IV. Vstupenky a ceny

   1) Vstupenky dodané Prodejcem jsou doručovány  Zákazníkovi za podmínek, že bez předchozího písemného souhlasu Prodejce není Zákazník nikdy oprávněn:

   a) přeprodávat Vstupenky třetím stranám nebo distribuovat Vstupenky jakýmkoliv jiným způsobem, přímo nebo nepřímo třetím stranám,

   b) nabízet Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv způsobem nebo zmiňovat Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv jiným způsobem.

   2) Nastane-li situace popsaná v bodě 1.a). nebo 1.b), Prodejce je oprávněn prohlásit Vstupenky za neplatné; držitelé těchto Vstupenek nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

   3) Vstup bude umožněn pouze držiteli Vstupenky, který předloží Vstupenku u vchodu na Akci jako první.

   4) Prodejce  si vyhrazuje právo na určení počtu Vstupenek určených k rezervaci. Jakékoliv rezervace Vstupenek překračující tento limit budou upraveny/zrušeny.

   5) Zákonem stanovené sazby DPH jsou zahrnuty v ceně. Vedle ceny Vstupenky mohou být Zákazníkovi naúčtovány ještě další úplaty, které náleží naší Prodejci za to, že Zákazník použil Webové stránky k nákupu Vstupenky Jedná se o tzv. Servisní poplatek a transakční poplatek. S jejich výší bude Zákazník vždy předem seznámen při každém jednotlivém nákupu, ať již v příslušném nákupním okně, které mu otevře při nákupu Vstupenky prostřednictvím Webových stránek.

   6) U on-line objednávky se mohou účtované servisní poplatky účtované nad rámec ceny Vstupenky určené Prodejcem lišit dle typu Akce. Všechny poplatky jsou zobrazeny v momentě provedení objednávky a kromě zobrazených poplatků nebudou účtovány žádné jiné náklady. Součástí dohodnuté ceny tedy nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Zákazník.

   7) Prodejce vyvine veškerou snahu k tomu, aby zaslal Vstupenky Zákazníkovi do 10 dnů od přijetí platby v plné výši. Neobdrží-li Zákazník Vstupenku do 10 dnů od zaplacení, musí kontaktovat Prodejce písemně (dopisem nebo e-mailem). Po uplynutí výše uvedené lhůty předpokládá Prodejce, že Zákazník Vstupenku v pořádku obdržel.

   8) Po obdržení objednaných Vstupenek je Zákazník povinen zkontrolovat obsah zásilky. Jedná-li se o chybu v zásilce, např. chybně vytištěné vstupenky (špatná cena/místa, špatná Akce, částka), obdrží Zákazník na základě prvního písemného požadavku novou zásilku za podmínek, že Zákazník vrátil své původní Vstupenky Prodejci. Zákazníkem předaný požadavek by měl obsahovat veškeré detaily a důvody pro vrácení vstupenek. Pokud Zákazník neinformuje Prodejce písemně do 7 dnů před Akcí, může se Prodejce rozhodnout Vstupenky nevyměnit.

   V. Vymezení odpovědnosti

   1) V případě, že je Akce zrušena bez stanovení náhradního termínu Akce, Prodejce  neuhradí Zákazníkovi více než je cena Vstupenky. Jakékoliv zvláštní poplatky, které Zákazník zaplatil v souvislosti s platbou za Vstupenku, vráceny nebudou. Prodejce nikdy nepřebírá odpovědnost za jakékoliv přímo nebo nepřímo vzniklé náklady anebo výdaje anebo za jakékoliv ztráty/škody, které mohl Zákazník zrušením Akce utrpět.

   2) V případě, že Prodejce převedl částku zaplacenou Zákazníkem za Vstupenky Pořadateli Akce a Pořadatel není v případě zrušení Akce ochoten nebo schopen vrátit uvedenou částku Prodejci, pak Prodejce nemá povinnost požadovanou částku Zákazníkovi vrátit.

   3) Prodejce nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodami, ztrátou, poškozením nebo krádeží zaviněnou Zákazníkem před, během nebo jako důsledek návštěvy Akce. Vstupenky se nevyměňují, zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací.

   4) Pokud Prodejce nemůže splnit své závazky vůči Zákazníkovi částečně nebo celkem, z důvodů daných vyšší mocí, nemá Zákazník nárok na právo jakékoliv kompenzace.

   5) Vyšší mocí se rozumí: válka, nebezpečí války a demonstrace, zákazy a omezení národními a zahraničními institucemi, závážné kalamity, požáry, stávky, závady nebo škody na zařízeních a na zařízeních operačních systémů, přepravní zákazy/stávky, povodně, výluky a sabotáže, a všeobecně veškeré nepředvídatelné okolnosti v tuzemsku (např. další mimořádná opatření Vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví České republiky v oblasti pandemie Covid-19) i v zahraničí, díky kterým nemůže Prodejce plnit závazky vyplývající ze Smlouvy.

   6) Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu Vstupenek Zákazníkem a to z jakéhokoliv důvodu. Proto tedy, od okamžiku jejich zpřístupnění Zákazníkovi, je Zákazník plně odpovědný za riziko ztráty, zcizení, poškození nebo zneužití Vstupenky

   7) Prodejce nenese žádnou odpovědnost za nákup a doručení Vstupenek, které nebyly pořízeny u Prodejce.

   8) Veškeré reklamace Vstupenek zakoupených u Prodejce se řídí těmito obchodními podmínkami.

   VI. Podmínky Prodejce

   1) Zákazník je povinen dodržovat pravidla Akce.

   2) Prodejce, resp. personál zajišťující bezpečnost nebo policie si vymezuje právo prohledat návštěvníka Akce za účelem zajištění nepřípustných předmětů. Tyto mají povolení zabavit, nebo dotyčné osobě zakázat vstup na Akci. Zabavené předměty by měly být po skončení Akce vráceny majiteli, pokud se nejedná o předměty nepřijatelné z hlediska zákona.

   3) Pořadatel akce umožní Zákazníkovi vstup na akci 60 minut před oficiálním zahájením akce.Pořadatel nebo Majitel místa konání akce si vymezuje právo zamezit přístup návštěvníkům, kteří se na místo konání dostaví po oficiálním začátku Akce. Za účelem předcházení těmto situacím doporučuje Pořadatel Zákazníkovi, aby se na Akci dostavil alespoň 15 min. před oficiálním zahájením Akce.

   VII. Ochrana osobních údajů

   1) Prodejce je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Prodejce proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

   2) Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://hradistesemin.cz/ochrana-osobnich-udaju/

   3) Zakoupením vstupenky, nebo jiného produktu souhlasíte s tím, aby na Vámi uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa) byla zasílána obchodní sdělení obsahující informace o důležitých změnách a novinkách souvisejících s činností Prodejce. Tento souhlas můžete kdykoliv zdarma odvolat potvrzením odkazu přímo v zasílaném e-mailu, nebo žádostí zaslanou na e-mail: info@hradistesemin.cz.

   VIII. Odstoupení

   1) Pro odstoupení od Smlouvy platí, že:

   Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku Zákazník od nákupu Vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku nemůže (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje Zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit, případně z jiných důvodu uvedených v § 1837 obdobně.

   V případech, které nespadají pod výjimky uvedené v ustanovení § 1837 platí, že spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Vstupenky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodejci odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

   2) Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Prodejci na adresu Hradiště Semín, Troskovice 72, 512 63 Troskovice.

   3) Zákazník – spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Smlouvy, zaslat zpět Vstupenky Prodejci nebo je předat na adrese provozovny Prodejce. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Vstupenka Prodejci nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

   1. 4) Odstoupí-li Zákazník – spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení uhrazené ceny Vstupenky.

   IX. Další ustanovení

   1) Jakékoliv stížnosti Zákazníků na kvalitu služeb poskytovaných Prodejcem se oznamují písemně Prodejci (na emailovou adresu: info@hradistesemin.cz), který odpovídá za její vyřízení v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dobu osmi týdnů po obdržení stížnosti.

   2) Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi Prodejcem a Zákazníkem, se řídí právem České republiky a musí být předložen příslušnému soudu.

   X. Reklamace

   1) Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku není Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to ani v případě uzavření Smlouvy prostředky komunikace na dálku.

   2) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, účinkujících, termínu a místa konání Akce. Změna tohoto charakteru nezakládá právo Zákazníka k vrácení Vstupenky. Nákupem Vstupenky bere Zákazník toto právo na vědomí.

   3) Dojde-li ke zrušení Akce bez náhrady, na kterou si Zákazník již zakoupil Vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné v plné výši za těchto podmínek: Pokud se jedná o Vstupenku zakoupenou on-line na stránkách Prodejce, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace na e-mailové adrese: info@hradistesemin.czzpůsobem, kterým byla Vstupenka uhrazena. Reklamace musí obsahovat kopii Vstupenky v PDF. Toto ustanovení se neuplatní pro vztahy ujednané mezi Prodejcem a Zákazníkem – podnikatelem.

   4) Odstavec 3. tohoto článku 10. se neuplatní na případy, kdy dojde ke zrušení Akce z důvodů, které nezavinil Prodejce, zejména na případy zrušení Akce bez náhrady z důvodů vyšší moci a pokud právní předpisy či jiná opatření orgánů státní správy účinná v té době umožní Prodejci zvolit jiné řešení dané situace nebo nabídne-li Pořadatel Zákazníkovi náhradní termín Festivalu. Neuplatní se rovněž v případě, kdy Zákazník zvolí výměnu Vstupenky za Vstupenku na jinou Akci pořádanou Prodejcem. 

   5) V případě zrušení a přesunutí Akce na jiný termín, zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti.

   6) Již zakoupené Vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat vyjma výslovně uvedených případů.

   7) Za ztracené či zničené Vstupenky se neposkytuje náhrada.

   8) Prodejce nenese odpovědnost za to, že Zákazníkovi nebude doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně Zákazníka, zejména pak z důvodu, že Zákazníkovi nelze doručit elektronickou Vstupenku na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atd.)

   XI. Řešení sporů

   1) Vzájemné spory mezi Stranami řeší obecné soudy.

   2) Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

   3) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hradistesemin.cz.

   4) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodejce poprvé.

   5) Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

   6) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

   7) Jestliže Strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

   8) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

   9) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

   XII. Závěrečná ustanovení

   1) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy (tj. závazné objednávky). Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

   2) Zakoupením vstupenky akceptuje Zákazník tyto VOP a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Návštěvní řád a pokyny příslušné pořadatelské služby.

   3) Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě.

   4) Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Všeobecných obchodních podmínek. Na Zákazníka se vztahují Všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí objednávku služeb v rámci on-line systému.

   5) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.4.2022

   Hradiště Semín – Keltské opidum – Libor Maleček

   Děkujeme za Vaší důvěru!