Návštěvní řád Hradiště Semín

1. Úvodní ustanovení

1.1 Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla pro osoby vstupující do prostor areálu Hradiště Semín (dále jen „areál“) a využívající zařízení zde umístěná (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, požární ochrany, hygieny, ochrany zdraví a majetku v areálu  a taktéž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu konat. Akcí se rozumí veřejná nebo soukromá událost, během které se koná kulturní, sportovní nebo jiný volnočasový program (dále jen „akce“).

1.3 Areálem se rozumí prostor vyznačený v plánku, který tvoří přílohu tohoto návštěvního řádu.

1.4 Areál bude pro veřejnost otevřen: 1 hod před zahájením akce

1.5 Vstup do areálu je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem, pokud akce nebo prohlídka areálu není se vstupným zdarma. Předložením zakoupené vstupenky při vstupu do areálu, nebo vstupem na akci do areálu vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. Okamžikem vstupu do areálu se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka po celou dobu pobytu v něm závazným. Návštěvníkem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu, a to včetně zástupců médií, technického personálu, či dalšího personálu. Ustanovení tohoto návštěvního řádu platí obdobně i pro osoby vstupující do areálu na základě zvláštního, či jakéhokoli jiného smluvního vztahu s pořadatelem, nebo jeho smluvními partnery.

1.6 Provozovatelem areálu se rozumí Libor Maleček, IČ: 49350919, se sídlem: Praha – Stodůlky, Janského 2372, PSČ 155 00. Pořadatelem, pokud jím není provozovatel, se rozumí smluvní partner provozovatele, který je oprávněn v areálu pořádat akci / akce. Kde je v návštěvním řádu uveden provozovatel, míní se rovněž pořadatel dle logiky daného ustanovení, případně naopak.

2. Areál

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku dojde mezi návštěvníkem a pořadatelem akce k uzavření smlouvy o účasti na akci. Každý návštěvník akce, kromě akcí se vstupným zdarma předloží vstupenku. Vstupenkou se rozumí tištěná vstupenka nebo elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na akci či do areálu konkrétní osobě.

Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu, nemusí být do areálu vpuštěn, nebo může být z jeho prostor vykázán.

Návštěvníci a veřejnost mohou do areálu, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem pořadatele akce nebo provozovatele areálu, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v areálu provádí řádně označení pracovníci provozovatele areálu nebo pořadatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby.

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost, nebo zdraví osob, nebo majetku nacházejícího se v areálu, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny, nebo mohou být pracovníkem provozovatele areálu, pořadatele, případně pořadatelem pověřenou osobou, či bezpečnostní službou z areálu vykázány.

Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny, nebo mohou být z areálu vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená tímto návštěvním řádem, nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, nebo pořadatelem pověřených osob či provozovatelem areálu.

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu vpuštěny, nebo budou z areálu, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jakýchkoli jiných nákladů vynaložených na vstup do areálu nebo účast na akci.  Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do areálu nebo na akci.

2.5 V areálu v souladu s platnou legislativou striktně zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a zdraví své i třetích osob, nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce.

3.2 Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků provozovatele či pořadatele, nebo osob pověřených pořadatelem nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

3.3 Návštěvníci jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

  1. jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení;
  2. rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
  3. zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.);
  4. spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;
  5. láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
  6. ohňostroje, rakety, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení;
  7. alkoholické nápoje, nebo psychotropní návykové a omamné látky;
  8. zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
  9. materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
  10. nadměrná zavazadla, jízdní kola a jiné dopravní prostředky, s výjimkou kompenzačních pomůcek nezbytných k pohybu
  11. laserové ukazovátka,
  12. nahrávací zařízení, filmové kamery a videokamery, profesionální a poloprofesionální fotoaparáty a zrcadlovky.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu. Návštěvníci mohou být vyzváni pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, aby nevhodné předměty nebo nadměrná zavazadla odložily v úschovně, která je v areálu umístěna. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné.

3.5 Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nemusí být do areálu vpuštěn, nebo může být z areálu vykázán.

3.6 Návštěvníci areálu souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pověřenými osobami pořadatele akce nebo provozovatele areálu. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu vpuštěn, a to bez nároku na náhradu vstupného.

3.7 Návštěvníkům je dále zakázáno:

a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení, nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;

c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;

e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch, jevišť a hledišť;

f) pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely či fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

g) kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;

i) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;

j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením, nebo vybavením umístěným v areálu;

k) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu;

l) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně parkových dřevin a travin;

m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;

n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;

o) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele, nebo jím pověřené osoby;

p) vyhrožovat násilím, nebo se jej dopustit vůči jednotlivci, nebo skupině osob, nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

q) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,

r) rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

s) vstupovat se psy a jinými zvířaty!

3.8 Účastník festivalu se zavazuje v rámci bezpečnosti:

a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob a dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače),

c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“ a kouřit pouze ve vyhrazeném, zřetelně označeném prostoru,

d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení,

e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů,

f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení,

g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení,

h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.),

i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny pořadatele akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Provozovatel areálu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

4.2 Návštěvníci, zejména starší nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, nebo provozovatelem pověřené osobě, nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu.

V případě, že návštěvníci v areálu naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy, nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli, nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu, nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli, nebo jakékoliv třetí osobě úraz, nebo újma.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele, nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech, nebo vzniku újmy v areálu.

4.6 V případě evakuace areálu či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat Požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu, a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele, nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby, nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu č. 1 tohoto návštěvního řádu a je jeho nedílnou součástí.

5. Ostatní ustanovení

5.1 Vstupem do areálu návštěvníci areálu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu pořadatelem, nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

5.2 Návštěvníci areálu dále berou na vědomí, že v areálu mohou být pořizovány zvukové, nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

5.3 Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že prostory areálu pořadatele jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu za účelem pro účely zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany majetku. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla ochrany osobních údajů stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

6. Parkování

Parkování:

6.1 Pro návštěvníky budou k dispozici nehlídaná parkovací stání. Parkovací místa jsou nečíslovaná a jejich počet je omezen.

6.2  Účastník bude vpuštěn na toto parkovací místo po prokázání se platnou vstupenkou do areálu. Při vjezdu na parkoviště bude účastníkovi vydán parkovací lístek za poplatek dle platného ceníku parkovného.

6.3 V případě ztráty parkovacího lístku je návštěvník povinen neprodleně nahlásit ztrátu provozovatelem pověřené osobě a na základě identifikace obdrží náhradní lístek za manipulační poplatek 50 Kč.

6.4 Parkování na nehlídaném parkovišti není právně vymahatelné a zakoupením vstupenky nevzniká nárok na parkovací stání. Parkoviště je v provozu  1 hod před začátkem akce do 24:00.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat provozní dobu parkoviště. V opačném případě bude vozidlo odtaženo na náklady majitele či provozovatele vozidla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu či k dispozici u provozovatele nebo u bezpečnostní služby, a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

7.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří příloha č. 1: Požární poplachová směrnice a příloha č. 2: Plán areálu

7.3 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 20. 4. 2022

7.4 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

7.5 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

7.6 Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka 112.

V Troskovicích dne 20.4.2022

Libor Maleček

Děkujeme za Vaší důvěru!